ارکان سازمان بین اللمل :

 

 

براساس مندرجات منشور سازمان ملل ارکان اصلی این نهاد بین المللی متشکل از شش رکن بشرح  ذیل می باشد .

1-    مجمع عمومی

2-    شورای امنیت

3-    دبیرخانه

4-    شواری قیمومیت

5-    شورای اقتصادی و اجتماعی

6-    دادگاه لاهه

 

 

1-مجمع عمومی

این مجمع همانند مجالس مقننه کشورهاست با این تفاوت که اعضای مجالس مقننه از نمایندگان اقصی نقاط یک محدوده جغرافیای خاص انتخاب اما اعضای مجمع عموعی صرفاً از نمایندگان دولتها ی عضو این نهاد بین اللملی تشکیل یافته است هر یک از کشورها عضو می توانند از 1تا 5 نمایند ه به عنوان اعضا هیئتها ی نمایندگی خود به مجمع عمومی اعزام نمایند .تصمیماتی راکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ می نماید تصمیم نامه یا قطع نامه می نامند این تصمیمات ازنظر حقوقی گاهاًو بعضاً الزامی و زمانی ویا جنبه توصیه ای دارند

سازمانهای وابسته به مجمع عمومی عبارتند از:

1-یونیسف

2-اداره کمیسرعالی ملل متحد برای پناهندگان

3-کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد

4-برنامه عمران ملل متحد

5-سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

 

2- شورای امنیت

این شورا یکی از ارکان بسیار مهم و تقریباً به منزله قوه اجرائیه سازمان ملل متحد است براساس ماده 13 منشور سازمان ملل این شورا از دوگروه اعضاء تحت عناوین اعضاء دائمی و غیر دائم تشکیل یافته است

 

3- دبیرخانه

متشکل از دبیرکل وتعدادی از کارمندان مورد نیاز می باشد ریاست دبیرخانه به عهده دبیرکل قراردارد که به توصیه شورای امنیت وتصویب مجمع عمومی برای مدت 5 سال به این سمت انتخاب می گردد.

 

 

4-شورای قیمومیت

طرح ایجاد شورای قیمومیت در کنفراس سانفرانسیسکو مطرح ونهایتاً تصویب گردید به موجب ماده 75 منشور سازمان ملل متحد یک شورای قیمومیت ایجاد تا در سرزمینهای که تحت  این اسلوب قرار می گیرند نظارت واداره نماید این سرزمینها را سرزمینهای تحت قیمومیت می نامند .

 

5-شورای اقتصادی و اجتماعی

پایه گذاران سازمان ملل متحد اختلافات توان اقتصادی بین المللی میان کشورها را منشاء بروزبسیاری از مشکلات و بحرانها دانسته واز این رو به این نتیجه رسیدند که تامین صلح مستلزم رفاه اقتصادی واجتماعی و رسیدن به این مهم مستلزم بهبود شرایط عادلانه اقتصادی میان کشورها جهان می باشد با توجه به چنین تفکری طرح ایجاد شورای اقتصادی در کنفرانس سانفرانسیسکو تصویت گردید

 

۶-دیوان دادگستری لاهه

در کنفرانس دمبارتن اکس دادگاه لاهه بعنوان یکی از ارکان اصلی پیشنهاد که براساس مصوبات دادگاه مذکور فعالیت خود را برای اولین با ر در اوریل سال1946 آغاز نمود اعضای دادگاه متشکل از 15 قاضی که به مدت 9سال دراین سمت ابقا ء می شوند

 

+ نوشته شده توسط سعید یوشانلویی در ۸۸/۱۰/۰۲ و ساعت 21:10 |